Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Bezoek onze locatie
Eerste Zeine 120 Waalwijk
Stuur ons een e-mail
info@fysiotherapie-elegance.nl
Whatsapp
06-11919425

Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het
Kwaliteitsregister van het KNGF.

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.
Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan de praktijkeigenaar.
Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is
de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Kosten
Afhankelijk van hoe u verzekerd bent worden de kosten van uw behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar of u ontvangt van ons een factuur. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien  dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zullen er ook administratiekosten in rekening gebracht worden.
Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.